Federale stuurgroep

Nieuwe tijden - Onze concrete situatie - Samenstelling van de stuurgroep - Pastoraal meerjarenplan

Nieuwe tijden

Een Kerk is een specifieke menselijke gemeenschap. Ondanks haar transcendente zending is “niets menselijks haar vreemd”. Een kerk is dus ook een organisatie met eigen structuren, die de zending en de boodschap van die kerk moeten uitdragen. Een parochie is de basisorganisatie van onze katholieke kerk. De laatste jaren kwam daar een nieuwe structuur boven op. Nieuwe tijden baren nieuwe methodes, nieuwe kaders. Zo is de federatie een samenwerkingsvorm van parochies om te beantwoorden aan de nieuwe uitdagingen: een kerkwereld met minder priesters, met meer inspraak van gelovigen, met een brede kijk op de wereld, met flexibiliteit en vooral met nog meer geëngageerde daadkracht om de christelijke boodschap energiek en kordaat te laten doorklinken in een wereld waar diversiteit van gedachten, ideeën en wereldbeschouwingen, waar multiculturaliteit hun ingang hebben gevonden. Nieuwe antwoorden moeten dus gevonden worden of oude antwoorden geactualiseerd om in deze wereld de heilsboodschap menselijke vorm te geven.

Onze concrete situatie

Twee parochies, Sint-Elooi en Sint-Pius X en een christelijke jongerenbeweging Sint-Michielsbeweging kregen een samenwerkingsvorm binnen de federatie Kortrijk Sint-Amandus. Deze federatie wordt geleid door een federaal team dat bestaat uit de priesters en de diakens van de drie samenstellende delen. Uit geëngageerde leken en in aanwezigheid van Trees Lavens, vertegenwoordigster van het bisdom.
We dachten dat wij er goed aan deden eens de volledige samenstelling van het federatie-team met hun bereikbaarheidsgegevens af te drukken. Deze mensen zijn er immers voor jullie allemaal. Laat dus nooit na ze te contacteren wanneer jullie ideeën, opmerkingen, suggesties of voorstellen hebt om onze parochies en federatie nog meer te activeren, nog meer te “verchristelijken”.
Toch even zeggen dat elke parochie en ook de Sint-Michielsbeweging zijn eigen parochieraad heeft. Het is precies de taak van de parochieraden enerzijds het federatieteam te inspireren en anderzijds uitvoering te geven aan voorstellen en beslissingen die uit het federatieteam komen. Een voortdurende wisselwerking tussen de federale stuurgroep en de parochieraden, moet dus de dynamische rotatie-as worden van onze kerkelijke werking.

Samenstelling van de federale stuurgroep

Pastoraal plan voor 2008-2012

1. Wat is onze missie?

Een christen wordt gedoopt en binnengeleid in de gemeenschap van Vader, Zoon en heilige Geest. Alle pastoraal is erop gericht om mensen te helpen in Gods Liefde thuis te laten komen. Niet alleen de sacramenten maar alle handelingen van een gemeenschap rond Christus willen daarbij helpen. De uitdaging is: ‘Hoe zullen we Jezus Christus’ verlossende boodschap brengen tussen de mensen?’ in alles wat we doen?
Parochie: betekent in het Grieks: naast iemand wonen, geen vaste verblijfplaats hebben. Parochie en federatie zijn dus zo te begrijpen als anders-denkende mensen, samen op weg, onderweg naar God.
De Kerk is altijd missionair en kan zichzelf niet zien als een elitekerk. Ze wil de boodschap uitdragen die Jezus Christus heeft gegeven en zoals Hij ons heeft gevraagd. ‘Ga en maak alle volken tot mijn leerling. Doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Leer hen te onderhouden wat Ik u geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. (Mt 28, 19-20).

2. Prioriteiten

3. De vier houdingen die we bewaken bij deze opdrachten zijn:

In open en eerlijke communicatie spreken met de mensen van de parochies en federatie.
Met aandacht voor de noodzaak van vorming.
Ter bemoediging van het parochiale leven en verenigingsleven werken.
Werken in voorbereiding op nieuwe plaatselijke structuren.