Overzicht van de federale kronieken
januari-maart 2012

lees de recentste kroniek

4 januari 2012

Kerstmis… een andere weg. ‘Vrede op aarde aan alle mensen die van goede wil zijn.’ Misschien is dat toch iets anders dan we denken. Van goede wil zijn, dat is openstaan voor God en zijn genade. En vanuit die genade doen wat Jezus als zalig prijst in de Bergrede. Mensen van goede wil zijn zalige mensen. Ze hebben Gods vrede in zich. (lees verder...)

11 januari 2012

Bij de start van het jaar hebben we naar goede gewoonte wellicht onze wensen uitgewisseld en ook onze goede voornemens uitgesproken… al of niet echt doordacht. Ons leven is een snelweg van woorden geworden. Van ’s morgens tot ’s avonds vliegen ons de woorden om de oren: uit de radio, uit de televisie en uit de computer, in de vergadering, bij de koffie en op kantoor, per telefoon en per e-mail, per sms en per tweet … Iedereen tatert er op los. Vaak is de inhoud van wat wordt gezegd van weinig waarde. Veel mensen hebben er een handeltje van gemaakt om oneliners te fabriceren die niets betekenen maar veel verkopen. (lees verder...)

18 januari 2012

Rond Kerst en de jaarwisseling hebben we ons als federatie kunnen herbronnen rond Jezus Christus. Het is trouwens rond Jezus dat we samenkomen, dat is het eerste en het doel van ons geloof. Mogen we ons doopsel bij Hem vernieuwen en beleven.
In deze en volgende bijdragen laten we bisschop De Kesel aan het woord. Hij heeft een pastoraal schrijven gericht dat als titel draagt: ‘Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies.’ Hier zult u de verkorte versie ontvangen. (lees verder...)

1 februari 2012

In een vorige bijdrage zijn we gestart met het publiceren van de samenvatting van de brief van onze bisschop De Kesel die als titel draagt: ‘Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies.’ Deze week komt het tweede deel van deze tekst aan bod. Vorige keer had hij het over de situatie vandaag voor het geloof en de christenen en de vijf voorwaarden waaraan een geloofsgemeenschap dient te voldoen om van een parochie te kunnen spreken.
We zullen de integrale tekst van deze brief in de verschillende groepen nog aan bod laten komen. Hier alvast de samenvatting van deel II van de brief van onze bisschop. (lees verder...)

8 februari 2012

Enkele weken geleden zijn we gestart met het publiceren van de samenvatting van de brief van onze bisschop De Kesel die als titel draagt: ‘Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies.’ Deze week komt het derde deel van deze tekst aan bod. Vorige week had hij het over de situatie vandaag voor het geloof en over nieuwe pastorale eenheden en de solidariteit onder de christenen die Jezus volgen. We zullen de integrale tekst van deze brief in de verschillende groepen nog aan bod laten komen. Hier alvast de samenvatting van deel III van de brief van onze bisschop. (lees verder...)

15 februari 2012

Vandaag brengen we het slot van de samenvatting van de brief van onze bisschop De Kesel die als titel draagt: ‘Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies.’ Deze week komt het vierde deel van deze tekst aan bod. Vorige week had hij het over de kerkgebouwen en over de andere plaatsen waar geloof wordt gedeeld en gezocht, naast de parochies. (lees verder...)

22 februari 2012

Geregeld vertellen wij in de kerk en ook daarbuiten dat christenen geroepen zijn tot een ‘hemelse roeping’. Niemand is er echter mee gediend te beweren dat alles zwart en duister is en dat er zoveel slecht is in de wereld. Het is een verleiding die alle mensen soms hebben en die wordt gevoed, … niet alleen vanuit christelijke hoek. Toch hebben we met het lezen van het scheppingsverhaal ook onze verantwoordelijkheid naar de schepping toe en de natuur. Het vraagt zeker onze aandacht dezer dagen. (lees verder...)

7 maart 2012

In de nieuwsbrief die we met de start van de vasten hebben meegegeven in de kerken spreekt men over vasten en solidariteit. Dit willen we nog wat uitdiepen en vandaar deze bijdrage hieronder: herschepping, 40 dagen lang! (lees verder...)

14 maart 2012

In de vastentijd als voorbereiding naar Pasen toe komt de solidariteit aan bod voor mensen met wie we samenleven maar ook met hen die niet het nodige hebben om te leven. De actie Broederlijk Delen zet dit jaar in op Latijns-Amerika. In landen als Colombia, Ecuador, Guatemala, Peru en Bolivia wil Broederlijk Delen mensen beschermen tegen gevolgen van Westerse mijnuitbatingen. Die gevolgen zijn te zien op sociaal vlak en op vlak van het milieu. (lees verder...)

21 maart 2012

Op de vastenkalender voor Broederlijk Delen die in elke kerk van de federatie te koop werd aangeboden staan enkele merkwaardige teksten dit jaar. Dit keer viel mijn oog op volgende tekst: God gaf ons wegwijzers tot opbouw van een liefdevolle samenleving. Die wegwijzers zijn ook vandaag zeer actueel. Vorige week schreven we een stukje over ‘broederlijk delen’, de wegwijzer die we deze keer willen kiezen is die van het respect voor ons eigen mens-zijn. God bemint ons zoals we zijn vandaag en daarom moeten we ons niet onrustig voelen,… niet opgejaagd door wat anderen denken of zeggen. (lees verder...)

28 maart 2012

In de federale stuurgroep van afgelopen woensdag hebben we gehoord dat de initiatieven van vorming bij ons geloof in de verschillende gemeenschappen worden gewaardeerd. Met de start van de vastentijd werd op Aswoensdag en bij de eerste vastenzondag aan de hand van een brochure toelichting gegeven in de homilie. De vraag was: wat is de betekenis van de vasten? We willen jullie ook danken voor de ruime aanwezigheid bij de start van de vasten in de gebedswake met Aswoensdag. (lees verder...)