Overzicht van de federale kronieken
oktober-december 2010

lees de recentste kroniek

6 oktober 2010

In oktober nodigt de geloofsgemeenschap ons uit om horizonten te verleggen. Over alle grenzen heen zendt Jezus al tweeduizend jaar mensen uit om het Evangelie te brengen. Ook wij hebben gehoord over Jezus’ Boodschap doordat anderen er ons hebben over gesproken. Overal moet de Goede Boodschap klinken dat wij in Jezus gered zijn: oktober is missiemaand! (lees verder...)

20 oktober 2010

Oktober is wereldwijd de maand van de universele missie. Spreken over missie is verwijzen naar de boodschap van Jezus: “Gaat en onderwijs alle volkeren.” Deze woorden kregen wereldwijd navolging. Paulus was de eerste missionaris die vol vuur rondtrok in de hem toen bekende wereld. Velen, afkomstig uit alle delen van de wereld, gaan in zijn voetsporen om armoede te bestrijden en de Blijde Boodschap van Jezus door te geven. (lees verder...)

27 oktober 2010

De bomen verliezen hun bladeren, de dagen worden korter. De maand november die komt, doet ons denken aan vergankelijkheid en verdriet. Misschien steekt wat weemoed en treurigheid de kop op. Juist bij het begin van deze maand vieren we het feest van Allerheiligen en Allerzielen. Hierbij wat uitleg over de weken die komen. (lees verder...)

3 november 2010

Een heilige is iemand die de cruciale menselijke deugd van de nederigheid beoefent. Nederigheid tegenover rijkdom en overvloed, nederigheid tegenover haat en geweld, nederigheid tegenover kracht, tegenover je eigen genialiteit of het ontbreken daarvan, tegenover liefde en schoonheid, tegenover pijn en dood. Heiligen voelen zich geroepen om het hoofd te buigen voor alle pracht en alle gruwelijkheid van de wereld, omdat ze er iets goddelijks in waarnemen, iets wat klopt en leeft onder het harde, dode oppervlak van materiële dingen, iets wat onbevattelijk veel groter en zuiverder is dan zij. (lees verder...)

10 november 2010

In vorige edities hebben we de kans genomen om stil te staan bij de sacramenten, het jaarthema voor de komende twee jaren. We hebben enkele sacramenten belicht vanuit ons gesprek in de federale stuurgroep. Deze ‘tekenen van leven’ worden ons aangeboden in onze geloofsgemeenschap als ontmoetingspunten met Jezus Christus.
Elk najaar maken parochies en federaties zich klaar om de jonge mensen die voor het vormsel kiezen hartelijk te onthalen. Rond het vormsel staat een mooie tekst in het tijdschrift Oriëntaties voor parochiepastoraal van oktober. Ter informatie voor jullie willen we de grote lijnen ervan weergeven. (lees verder...)

17 november 2010

‘De tijd is als een rivier die alles wat geschapen is in haar wilde stroom meevoert’ (Marcus Aurelius). De stroom van onze tijd leidt ons naar presteren en vooruitgang. Dat is op zichzelf niet slecht. Ze vormen de basis van onze huidige welvaart en culturele rijkdom. Maar vandaag dreigen ze juist te verhinderen dat mensen gelukkig worden. Er is het verlangen naar steeds meer: meer rendement, meer mobiliteit, meer vrije tijd, meer ontspanning,… dus meer jachtigheid, tijdsdruk en stress. (lees verder...)

24 november 2010

Bij de start van de advent komende zondag staan we stil bij de betekenis voor ons. Kerstmis, op de winterzonnewende, staat voor de ommekeer van duisternis naar licht. We zeggen als christenen dat Jezus voor ons een licht is dat we volgen. Om als christen te leven is het goed naar Jezus te zien en van Hem te leven. Paulo Coelho, een bekend auteur vandaag, noemt ons als christenen: strijders van het licht. (lees verder...)

1 december 2010

We zijn vorige zondag gestart met de advent. Het is de voorbereiding voor het feest waarop Jezus mens wordt midden onder ons: Kerstmis. Een nieuw kerkelijk jaar is gestart. Moge Gods zegen overvloedig in onze gemeenschappen aanwezig komen. Daarom willen wij ons de komende vier weken voorbereiden om Zijn stem te horen. (lees verder...)

8 december 2010

In deze adventstijd van verwachting naar Kerstmis toe, staan we elk jaar stil bij de actie van Welzijnszorg. Een heel deel van onze mensen heeft het in de winter moeilijk, ze wonen misschien naast je deur. Met de actie van Welzijnszorg willen we opkomen voor gelijke kansen voor iedereen. Uitsluiting heeft niet alleen invloed op scholing en opleiding. Armoede heeft ook een negatief effect op gezondheid, levensduur en levenskwaliteit en werkkansen. (lees verder...)

15 december 2010

Tijdens de advent beluisteren we in de schriftlezingen van de liturgie vaak de profeet Jesaja. Als geen ander weet hij de verwachting te verwoorden naar een nieuwe leider die gerechtigheid en vrede tot stand zal brengen. Hij zal een man Gods zijn. Hij zal toegerust zijn met een geest van wijsheid en verstand, van raad en sterkte, van liefde en vrees voor de Heer. (lees verder...)

22 december 2010

De kersttijd is een bijzondere tijd. We komen samen in ons gezin, onze familie, met onze vrienden en buren. In heel wat verenigingen groeien nauwere banden in de tijd van de advent. We hebben elkaar nodig in deze dagen. We willen het mooie samen vieren en ook is het goed samen te komen want in elke vereniging zijn er mensen die het lastig hebben in deze tijd van het jaar om verschillende redenen. (lees verder...)

29 december 2010

Beste mensen, een bijzonder woord van dank voor iedereen die met veel enthousiasme en geloof heeft meegebouwd aan de mooie kerstvieringen op onze federatie. Ook voor jij die aanwezig was en die hebt meegebeden. (lees verder...)