Overzicht van de federale kronieken
oktober-december 2009

lees de recentste kroniek

7 oktober 2009

De bisschoppen van België schreven een brief die het jaarthema begeleidt over de schone belijdenis. Tomas Folens, medewerker voor de dienst parochiepastoraal van ons bisdom, heeft een samenvatting van die brief gepubliceerd. Zoals vorige week staan we stil bij de inhoud van ons geloof.
We hadden het reeds over Vader en Zoon. Vandaag kijken we wat in de brochure staat over de heilige Geest. (lees verder...)

14 oktober 2009

We hebben het credo vorige week bekeken vanuit de liturgie en het leven van elke dag. Het is mooi dat in onze wereld mensen van de Kerk ‘die schone belijdenis’ een uitstraling geven. Damiaan duikt deze dagen overal op en we mochten de heiligverklaring van deze man intens beleven. Hij staat ook centraal in de pers, enz… Hij was een groot missionaris die de liefde zichtbaar heeft gemaakt aan de mensen die in zijn tijd, omwille van hun vreselijke ziekte, werden uitgesloten en aan hun lot overgelaten. Het credo is uit het leven van Pater Damiaan af te lezen. (lees verder...)

21 oktober 2009

Met Damiaan hebben we een heilige die voorspreker is voor ons. In de geloofsbelijdenis spreken we over ons geloof in het eeuwig leven en ook in de gemeenschap van de heiligen. Dit stukje is heel toepasbaar in deze tijd van het jaar nu. Alle eeuwen door hebben mensen uit verschillende culturen en godsdiensten vorm gegeven aan de verbondenheid met de overledenen. De herfstdagen maken ons ook gevoelig nu voor de vergankelijkheid van alle leven. (lees verder...)

4 november 2009

In de dagen van november is het heel belangrijk om elkaar te dragen en ook te weten dat je gedragen wordt. Hier en ook over de grens van dit leven heen. In de geloofsbelijdenis spreken we uit: Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven.
Amen. (lees verder...)

11 november 2009

Een paar weken terug hoorden we Jezus, in het evangelie van de zondag, tot de rijke jongeling, die op zoek was naar geluk, zeggen: ‘Eén ding ontbreekt je, ga verkopen wat je bezit en geef het aan de armen, daarmee zal je een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om mij te volgen.’ (lees verder...)

18 november 2009

‘De tijd is als een rivier die alles wat geschapen is in haar wilde stroom meevoert’ (Marcus Aurelius). Met deze zin wil ik vandaag beginnen. Het is aan ons om te weten wat we willen en hoe we leven… maar ondanks vele keuzes die we kunnen maken hebben we vaak geen keuze… want we moeten mee met de stroom. De stroom van onze tijd leidt ons naar presteren en vooruitgang. Dat is op zichzelf niet slecht. Ze vormen de basis van onze huidige welvaart en culturele rijkdom. Maar vandaag dreigen ze juist te verhinderen dat mensen gelukkig worden. Er is het verlangen naar steeds meer: meer rendement, meer mobiliteit, meer vrije tijd, meer ontspanning,… dus meer jachtigheid, tijdsdruk en stress. (lees verder...)

25 november 2009

Komende zondag starten we met de advent. Het is de voorbereiding voor het feest waarop Jezus mens wordt midden onder ons: Kerstmis. Vanaf zondag starten we dus met een nieuw kerkelijk jaar. Moge Gods zegen overvloedig in onze gemeenschappen aanwezig komen. Daarom willen wij ons de komende vier weken voorbereiden om Zijn stem te horen. (lees verder...)

2 december 2009

Wie advent zegt die heeft ongetwijfeld Johannes de Doper in de mot. Een rare vogel zouden we vandaag zeggen. Hij is juist vóór Jezus geboren, is ook familie van hem en Johannes spreekt profetische woorden. Johannes doopt Jezus in de Jordaan en het is het moment waar hij wijst naar de komst van het Rijk Gods. ‘Ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandalen los te maken’, zo spreekt hij over Jezus van Nazareth. (lees verder...)

9 december 2009

Komend weekend worden we in de advent allen eraan herinnerd dat solidariteit een menselijk deugd is. In deze tijd van crisis zien we hoe heel wat mensen op onze parochies het ook moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In onze stad en ook nationaal worden inspanningen gedaan om mensen te helpen. We mogen daar dankbaar om zijn. Maar het ontslaat ons niet om ook zelf persoonlijk solidair te zijn. (lees verder...)

16 december 2009

We gaan op weg met woorden van overlevering die we van onze ouders hoorden. Verhalen uit het geloof geboren om onze weg te gaan en tekens die ons veel beloven, als we ze nieuw verstaan. Wij zijn een schakel van de keten, verbintenis van hoop - mensen op zoek naar beter weten, oprechte levensloop. Er is geen God aan onze zijde die zegt: zo ga je goed. Wel één die roept door alle tijden: zoek verder, het komt goed. (lees verder...)