Overzicht van de federale kronieken
januari - maart 2008

lees de recentste kroniek

2 januari

Maandagnacht zijn we uit het oude 2007 gegaan en in het nieuwe 2008 binnengestapt. We hebben dit elk op onze persoonlijke wijze gedaan. In het feestgedruis of op een stille manier. Vol vreugde en toekomstverwachtingen of verdrietig en teleurgesteld. Het voorbije jaar zal door elk van ons op een persoonlijke wijze in de herinnering blijven. Wat gebeurde er in mijn leven? Wat gebeurde er in de familie, in de federatie, in de ruime samenleving? Wat drukte een stempel op jouw leven? (lees verder...)

9 januari

In de kerstbrochure die kardinaal Danneels schreef dit jaar en die als titel draagt 'Stress moet dat?' staan heel mooie woorden die ons kunnen helpen als christen. Stress: vandaag ligt dit woord op ieders lippen. Gejaagdheid, burn-out, oververmoeidheid en lusteloosheid, je hoort en leest er elke dag over. Stress vind je op elk niveau: als individu, als gezin, als bedrijf,... Ook de Kerk en de christelijke gemeenschappen ontsnappen er niet aan. (lees verder...)

16 januari

Vorige week hebben we het doopsel van Jezus gevierd in de verschillende eucharistievieringen op onze federatie. We stonden stil bij ons eigen doopsel en de betekenis daarvan. Gedoopte mensen zijn mensen die als kind van God willen en mogen leven. Gedoopte mensen zijn mensen die in Jezus’ spoor leven. Gedoopte mensen zijn mensen die leven op de Adem van Gods Geest. Ons doopsel is een feestervaring, telkens opnieuw! De hemel scheurt open en wij horen de stem van God: ‘Jij bent mijn kind, Ik zie je enorm graag!’ Ook met Kerstmis hebben we deze boodschap willen meegeven in alle vieringen op de federatie. (lees verder...)

23 januari

De bisschoppen vragen de volgende jaren onze bijzondere aandacht voor volwassenencatechese. Groeien in geloof, hoe doe je dat? Priester Noël bracht ons een hoopvol verhaal, met een duidelijke kijk op de realiteit en toch een optimistische blik op de toekomst. (lees verder...)

30 januari

Op dinsdagavond 15 januari organiseerde de St.-Amandusfederatie haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. De parochieraden van St.-Pius X en van St.-Elooi en de verantwoordelijken voor de jongerenkern van de St.-Michielsbeweging ontmoetten elkaar in het parochiecentrum van St.-Elooi. (lees verder...)

6 februari

Onze kerkgemeenschap begint op woensdag 6 februari de belangrijke veertigdagentijd, ook wel ‘vasten’ genoemd. Het is dé grote voorbereidingstijd naar de Goede Week toe waarin wij de laatste levensweek van Jezus gedenken: zijn intocht in Jeruzalem op Palmzondag, het Laatste Avondmaal, zijn kruisdood en zijn verrijzenis met Pasen. Van oudsher is deze veertigdagentijd voor christenen een tijd geweest van verdieping, zuivering, verzoening, naastenliefde en gebed. (lees verder...)

20 februari

Gedurende de laatste maanden zijn we in de federale stuurgroep volop bezig met het opstellen van het nieuwe parochieproject voor 2008-2013. Alle leden van de federale stuurgroep volgen een opleiding voor dit nieuw parochieproject. Het draagt als titel: ‘Beleid voeren in de parochiepastoraal’. In het vorig nummer hebben we een tijdje stilgestaan bij de doelstelling van dit project.
Vandaag laten we diaken Cürd Fieux aan het woord, die bezig is met het volgen van bovenvermelde cursus. Hier volgen enkele van zijn impressies. (lees verder...)

27 februari

Gedurende de laatste maanden zijn we in de federale stuurgroep volop bezig met het opstellen van het nieuwe parochieproject voor 2008-2013. Alle leden van de federale stuurgroep volgen een opleiding voor dit nieuw parochieproject. Het draagt als titel: ‘Beleid voeren in de parochiepastoraal’. In het vorig nummer hebben we een tijdje stilgestaan bij de doelstelling van dit project. (lees verder...)

5 maart

In de federale stuurgroep hebben we in het najaar o.l.v. Trees Lavens, vrijgestelde van de Dienst Parochiepastoraal, een analyse gemaakt van de werking op de parochies en de federatie. De zogenaamde SWOT-analyse zal nu als leidraad dienen voor het nieuw parochieproject 2008-2013 dat we aan het maken zijn in de federale stuurgroep. (lees verder...)

12 maart

We weten allen dat de komende week, de goede week, een bijzondere week is voor de christenen. We gaan mee met Jezus op de maat van het geloof. Met verlies en verdriet en met de hoop en het geloof van de verrijzenis. Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Pasen is het grootste feest van de christenen, maar het is niet het feest van één dag. Het komt echt tot zijn recht als we ook de start meemaken van de goede week, met Palmzondag. Dan gaan we verder via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. (lees verder...)

19 maart

Pasen is het grootste feest van de christenen, en het is niet een feest van één dag. Het komt maar tot zijn recht als we ook de start meemaken van de goede week, met Palmzondag. Dan gaan we verder via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Daarom staan we even stil bij de betekenis van deze bijzondere dagen voor ons geloof. (lees verder...)

26 maart

Net vóór de goede week hadden we een mooie federale verzoeningsviering in de St.- Elooiskerk. We hoorden hoe Jezus in het evangelie vissers roept om twee aan twee de Blijde Boodschap van het Rijk Gods uit te dragen. We kregen allemaal persoonlijk de kans om de snaren van ons hart weer te stemmen met de grote melodie van Gods droom voor ons allen. We mochten bij een priester de barmhartige liefde van Gods vergeving ontvangen. Op het einde van de viering merkten we dat de netten van de vissers goed hersteld waren want ze konden de vormelingen, die talrijk aanwezig waren, met veel gemak dragen. Hartelijk dank voor jullie talrijke opkomst! (lees verder...)

lees de recentste kroniek