Federale kroniek - 22 september 2010


OPNIEUW GEBOREN WORDEN - DE SACRAMENTEN

Het huwelijk

Goede mensen van onze parochie Sint-Pius X,
goede mensen van onze parochie Sint-Elooi,
goede mensen van onze federatie Sint-Amandus,

Woensdag 25 augustus was de start van het nieuwe werkjaar voor de federale stuurgroep: de beleidsgroep van onze federatie St.-Amandus. Daar hebben we het nieuwe jaarthema doorgenomen en ook gezien wat nu gebeurt met de sacramenten op onze federatie. Na een beschrijving algemeen over de sacramenten hebben we vorige week belicht wat over het doopsel werd gezegd. Vandaag gaan we verder met het huwelijk. Met dank aan Jes Hennion die verslag maakte van deze bijeenkomst.

De aanzet van het gesprek was opnieuw een beknopte tekst over het sacrament van het huwelijk geschreven door prof. Stefaan Franco. Daarin wordt duidelijk gesteld dat het huwelijk een teken is van Gods liefdevolle nabijheid, een bewust kiezen, een teken van onverbreekbaar trouw. Een huwelijk is meestal een signaal dat er echt vertrouwen is. Velen huwen niet meer omwille van de administratieve rompslomp als het misloopt. Het aantal kerkelijke huwelijken daalde reeds sterk. Toch merken de priesters dat de meeste gesprekken met mensen die er wel voor kiezen echt positief zijn, ook al zijn er weinigen kerkbetrokken. Mensen zoeken om gelukkig te zijn en elkaar gelukkig te maken.

Hoe verloopt concreet de voorbereiding naar het sacrament van het huwelijk op onze parochies?

Meestal zijn er 3 of 4 gesprekken vooraf met de jonge mensen door pr. Noël of pr. Geert. Daarin komt het ‘waarom’ van het huwelijk aan bod, wordt de viering besproken aan de hand van een boekje, worden er praktische zaken bekeken en wordt er uitleg gegeven over het sacrament. Meestal is de voorganger enkele maanden op weg met het jonge koppel.

In de voorbereiding nodigen we de koppels ook uit naar 5 belangrijke vieringen uit het kerkelijk jaar: Pasen, Pinksteren, Allerheiligen, Kerstdag, Aswoensdag. Aan de koppels worden gevraagd een gemeenschapsviering mee te maken op zondag om de band met de geloofsgemeenschap op te bouwen.
Daarnaast vragen we ook om een voorbereidingsnamiddag te volgen rond het huwelijk in De Bron te Harelbeke. Deze namiddag wordt drie keer per jaar georganiseerd. Verschillende koppels deden dit reeds en waren er zeer tevreden over.

Het is belangrijk in de gesprekken en tijdens de huwelijksviering om dicht bij het leven te staan, hen graag te zien en te respecteren. Mensen weten nog te weinig dat er verschillende formules zijn om te trouwen. vb. zonder eucharistie, vanuit andere geloofsovertuigingen, gedoopte met een niet gedoopte partner,… Zoiets vraagt meestal zijn tijd om te ontdekken wat het beste is en waar iedereen zich thuis kan in voelen.

Een huwelijk kan een relatiemoment zijn voor iedereen. Dat kan zeker benadrukt worden in de homilie tijdens het huwelijk. Voor de huwelijksbeloften kiest men nu vaak de traditionele verwoording. Als kerk moeten we ons kunnen inleven in de evolutie van de maatschappij. Mensen die reeds jaren samenwonen en dan kiezen om kerkelijk te trouwen, dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Het is belangrijk om tijdens de voorbereiding stil te staan bij de communie. Mensen kunnen daar vrij in kiezen of dit in hun viering komt of niet. Het is belangrijk dat er diepgang blijft en dat het eerlijk, respectvol en oprecht gebeurt. Het koppel wordt opgeroepen om thuis af en toe te bidden. Het is goed dat er ook tijdens de voorbereidende gespreken even samen gebeden wordt.

Soms merken de voorgangers dat ze in broze situaties terecht komen, voelen ze dat er iets mis zit in de relatie, toch kan een huwelijk nooit worden geweigerd.
Als priester kan men dat noteren in het dossier van de ondertrouw, dat wordt dan doorgenomen bij een eventuele latere ontbinding van het huwelijk.

Relatiezegen

Naast het huwelijk biedt de Kerk ook de kans om een relatiezegen te ontvangen. Er is een uitgave van de werkgroep gezinspastoraal die in het jaar 2000 daarvoor een document heeft gemaakt met ook concrete werkvormen voor een gebedsviering bij een nieuwe relatie. Vaak zijn het mensen die naar kerkelijke normen niet meer kunnen huwen. Deze mensen kiezen er bewust voor om hun relatie toch een christelijke toets te geven. Dit zijn meestal zeer waardevolle momenten.

Een slotbemerking die ons allen ter harte gaat als afsluiter… Het huwelijk is pas later een sacrament geworden. Nu is de kerk sterk structureel en soms onverdraagzaam rond het huwelijk. Het huwelijk is op een Goddelijk niveau gebracht terwijl het eigenlijk iets aards was. De priesters zijn enkel getuigen, het zijn de mensen die elkaar huwen. Het gaat vooral over liefde en trouw en niet zozeer over regeltjes. Misschien moet de relatiezegen eens meer belicht worden. Veel mensen weten niet dat dit bestaat.

Namens de pastoors, de diakens en alle medewerkers.

Bezinning bij de start van de dag

Onze hulp is de naam van de Heer,
schepper van hemel en aarde,
die ons geschapen heeft naar zijn beeld,
en ons zijn Geest heeft geschonken…

om open te bloeien,
om op te warmen,
om wakker te maken,
om in vuur en vlam te staan
als teken van trouw in deze wereld
aan Jezus Christus, zijn Zoon,
en aan allen die wij ontmoeten.

Kom in ons midden God,
en zegen ons bij het begon van deze dag.
Amen.

overzicht kronieken