Verenigde parochieraden Federatie Sint-Amandus

31 januari 2013

Het is een publiek geheim. Dus, laten wij het maar even het publieke Licht (van Lichtmis) zien. Onze federatie Sint-Amandus, bestaande uit de parochies Sint-Elooi, Sint-Pius X en de Jongerenbeweging Sint-Michiel, heeft wind in de zeilen. Geleidelijk aan, zijn deze drie gemeenschappen, elk vanuit hun eigenheid, naar elkaar toe gegroeid. Het is een proces van geleidelijkheid, aanvaarding van mekaars identiteit en vooral een zoeken naar meer religieuze verdieping.

De vorming van federaties of nieuwe parochiale eenheden, mag niet louter een vormelijke of structurele hervorming zijn. Zij moet gedragen worden door een terugkeer naar de echte religieuze bron: het woord van Jezus Christus en de herschrijving van het Christen-zijn in deze tijd. De Belgische bisschoppen hebben het in hun gezamenlijk schrijven van september 2012 op een eenvoudige wijze weten neer te schrijven.
Even een summier beeld ervan, dat uitgewerkt zal worden op onze federale bezinningsdag in de Vastentijd op dinsdag 5 maart om 19u30 in de Sint-Pius X-kerk. Jullie horen daar nog wel over.

De bisschoppen duiden en pointeren de christelijke kenmerken als volgt:
Dankbaar en Vrij. Mild en vergevend. Met Eenheid en zonder Geweld. In Vreugde en Eenvoud. Dienstbaar en Solidair. Op Menselijkheid bedacht.
Dit zouden de tekenen moeten zijn, waaraan men de Christen erkent. Zonder opeising van enige meerderwaardigheid, in erkenning voor de zo vele verschillende mundiale zingevingsverhalen. Kortom, gewoon Christen zijn in deze tijd.

31 januari 2013

Het was met deze geest bezield dat de parochieraden en de beleidsgroep van de Jongerenbeweging Sint-Michiel, in het Trefpunt van Sint-Pius X, samen kwamen. Een stevige groep priesters, diakens en leken. Zonder enige hiërarchie, maar bezield met hetzelfde engagement: in 2013 nog meer authentieke Kerk en Christen worden.
Priester Noël leidde de ontmoeting in met een reflectie over de identiteit van ons-zelf-zijn, van onze maatschappij en van onze christelijke gemeenschap. Hij steunde daarbij op twee recente publicaties in Vlaanderen: het boek "Borderline Times. Het einde van de normaliteit" van Dirk De Wachter en het boek "Identiteit" van Paul Verhaeghe.
Hij plaatste deze maatschappij-ontleding naast de hogergenoemde brief van de bisschoppen van België. Een overdruk die op vele plaatsen raakpunten had.
Twee positieve streefdoelen kwamen daarbij op de voorgrond. Terugkeren naar wat in het boek “Identiteit” het Goede Leven wordt genoemd en wat de filosoof Levinas heeft genoemd: “La petite bonte". Ook De Wachter verwijst in zijn boek Borderline terug naar die kleine goedheid. En is het dat precies niet wat zo vele gratuite vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap, maar ook in vele maatschappelijk verenigingen, organisaties, godsdiensten, instituties en gewoon in eenvoudige menselijke netwerken nastreven?
Het vormende luik werd afgesloten met enkele bezinnende teksten. Wij geven er jullie graag enkele passussen van mee:

Een christelijke identiteit…
“Ons christen-zijn zal tegenwoordig slechts uit tweeërlei bestaan: bidden en het doen van gerechtigheid onder de mensen. Al het denken, spreken en organiseren moet herboren worden uit dit bidden en dit doen.” (Dietrich Bonhoeffer, 1944)

Paulus aan de Romeinen:
"Uw liefde moet oprecht zijn.
Verfoei het kwaad, houd vast aan het goede.
Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde.
Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen.
Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dien de Heer.
Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking,
volhard in het gebed.
Draag bij voor de noden van de heiligen, leg u toe op gastvrijheid.
Zegen hen die u vervolgen;
u moet hen zegenen in plaats van hen te vervloeken.
Wees verheugd met hen die zich verheugen, en huil met hen die huilen.
Leef in harmonie met elkaar.
Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken.
Houd uzelf niet voor wijs.
Vergeld niemand kwaad met kwaad.
Heb het goede voor met alle mensen.
Leef, voorzover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede.
Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten.
Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
Zo immers stapelt u vurige kolen op zijn hoofd.
Laat u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede."

Nakeuvelen

Zulke samenkomst is ook altijd een beetje “de batterijen opladen”. Bij een eenvoudig, maar smaakvol broodje, werd nog lang nagepraat. Niet alleen over de “ernstige” dingen van het leven. Ook over ons blij-zijn, ons dagdagelijkse lust en last, onze familie, onze parochie, onze sportclub. Een christen kan en mag immers niet wereldvreemd zijn. Hij moet er met zijn hele hart aanwezig zijn, in deze wereld en zijn opdracht is duidelijk: Het zie, maak alles nieuw en blij.
De federatie Sint-Amandus zal zijn best doen. Meer hoeft ook niet.

Hugo Verhenne